Україна

Стала відома причина конфлікту між Порошенком та Аваковим

Між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з самого першого дня обрання глави держави. Про це радник глави МВС Антон Геращенко сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує 1News.

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî è ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àðñåí Àâàêîâ íà òåððèòîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ìèðîòâîð÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè (ßâîðèâñêèé ïîëèãîí, Ëüâîâñêàÿ îáë. ), â ïîíåäåëüíèê, 20 àïðåëÿ 2015 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè óêðàèíñêî-àìåðèêàíñêèõ êîìàíäíî-øòàáíûõ ó÷åíèé «Ôèàðëåñ Ãàðäèàí — 2015». Ôîòî Òûñ Íèêîëàé / ÓÍÈÀÍ

За словами політика, конфлікт полягає в різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.

«Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а «Народний фронт», я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент», — заявив нардеп.

«На сьогодні є певний баланс влади: президент відповідає за СБУ, і несе відповідальність за всі позитивні та негативні зміни в СБУ, президент пропонує генпрокурора і разом з Верховною Радою ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (…) є балансом влади в цій країні і гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням», — додав Геращенко.

Він заявив, що може гарантувати, що влада, МВС, Нацгварія та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України для того, щоб не допустити будь-яких народних виступів, якщо вони будуть законними та обґрунтованими.

У той же час глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов назвав неправдою думку про те, що Порошенко хоче узурпувати владу.

Він також не підтвердив факт існування конфлікту між президентом і главою МВС.

 

 

Теги

Схожі статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close